Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Byens historie

Navnet Ans kommer af ordene „å“ og „næs“ og kendes allerede i 1399 som Ansze. Siden midt i 1400 tallet stavet som Ans. Stedet har været beboet i flere tusinde ord. Lå godt skjult inde i landet ved Gudenåen som en god og praktisk „færdselsåre “ og samtidigt en god fiskeplads. Ved udgravningen i 2001 fandtes i et nyt udstykningsområde spor af ca. 1 dusin jernalderhuse, dvs. bebyggelser fra 500 år før Kristi fødsel. I den sidste istid for ca. 10-12000 år siden, var meget af Nord- og Østjylland dækket af en tyk iskappe. Den fri isrand lå ca. 15-20 km vest for Ans ude ved Karup. Vi hører til det jyske Søhøjland og egnen omkring Ans er karakteriseret ved de mange smeltevandsslugter som dannedes under isen ved dennes afsmeltning. Derfor de mange højdeområder gennemskåret af de mange slugter og dale, som karakteriserer det smukke og varierede landskab på grænsen mellem de gode østjyske jorder og de sandede midtjyske tidligere hedesletter, som digterpræsten St. St. Blicher så hyppigt beskriver i sine digtværker. Ans var en kendt handels- og ladeplads for pramfarten på Gudenåen fra den tidligere middelalder til jernbanerne blev udbygget i slutningen af 1800-tallet.

Tange Sø er Danmarks største kunstige sø, lavet i 1920 i anledningen af opførelsen af Tangeværket, som er Danmarks største vanddrevne el-produktionssted. Søen er dannet ved en opstemning af Gudenåen og er ca. 10 km lang, ca. 1 km på det bredeste sted og dækker et areal på ca. 625 ha.

Lokale pengeinteresser i pramfartens beståen var medvirkende årsag til at jernbanen blev ført gennem Rødkjærsbro, der ligger 8 km nord for Ans. Men da Ans Stadig var landevejsknudepunkt for Århus-Viborg, Silkeborg-Randers samt øst-vest: Bjerringbro-Kjellerup er der en livlig bustrafik via rutebilstationen gennem Ans.De aktuelle afstande fra Ans er: Århus 43 km, Randers 39 km, Silkeborg 17 km, Viborg 21 km, Bjerringbro 10 km, Kjellerup 10 km og Herning 51 km.

Ans aktuelle status
Ans er ingen soveby! Ej heller en landsby, der ser „landsbydøden“ i møde som en kommende trussel. Tværtimod!
Der er stigende indbyggertal. Meget aktive og velassorterede dagligvareforretninger. Stor ajourført skole med ca. 450 elever, moderne plejehjem med lejligheder til hver enkelte beboer, nabo til plejehjemmet, nabo til plejehjemmet „beskyttede boliger“ med eget lille haveområde til hver bolig, nyopført idræts-kulturhus(2005) med svømmesal(varmt vand), stadion med boldbaner og tennisbanner, marina for motorbåde og sejljoller, sportshal, kommunal børnehave, lægehus, 2 tandlægeklinikker, Jyske Bank afdeling, mobilhandel med værksted, 2 kendte kroer:

Ans Kro og Kongensbro Kro. Den sidste ligger ca. 5 km fra Ans – begge kroer med værelser. Så er der advokatkontor, arkitektkontor, stort og kendt møbelhus samt adskillige store fabriksvirksomheder – bl.a. møbler, træforarbejdning, værktøj, IT-virksomhed samt driftige og yngre håndværksmestre inden for alle bygningssektioner inklusive gulve og tæppebranchen, privat hjemmeservice firma samt dagpleje mødre. Desuden et bredspektret foreningsliv fra idrætsforeninger til musikforeninger.

De 2 sognekirker er Grønbæk Kirke fra ca. år 1200 og Ans Kirke, der fik sin endelige form – nærmest et vartegn for byen – og endelig indviet til fuld kirkefunktion i 1958.

Ans har alt – undtagen storbyens larm. Men den nås nemt pga. de korte afstande til de tidligere nævnte købstæder og byer.
Før 1.4.1970 tilhørte Ans Grønbæk Kommune og det gamle Viborg Amt.
Fra 1.4.1970 til 1.1.2007 tilhørte Vi Kjellerup kommune – ca. 14000 indbyggere – og det ny Viborg Amt, der bestod af sammenlægningen af Viborg og Thisted amter.
Pr. 1.1.2007 er vi en del af den ny Silkeborg kommune med ca. 85000 indbyggere og ligger i Region Midtjylland med Viborg som regionscenter og tilhører befolkningsunderlaget for Viborg Sygehus, Silkeborg Centralsygehus samt Universitetshospitalerne i Århus. Så vi føler os på det område i de bedste hænder.
Vi er ikke en soveby, men et levende samfund, der har såvel vilje som kapacitet til fortsat at yde „jysk gæstfrihed“ til alle tilflyttere:

Velkommen til Ans!