1
Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Foreningen til bevarelse af Tange Sø


Foreningen til Bevarelse af Tange Sø
Ans By 8643
Tlf.: 53 61 46 61
kontakt@tangesoe.dk
Tangesoe.dk

Kontaktperson og tlf.:
fmd. Jarl Gorridsen
tlf. 53 61 46 61
kontakt@tangesoe.dk

Stiftet år:
25. oktober 1995

Antal medlemmer:
Over 5000 samt ca. 100 foreninger og firmaer

Formål:
Bevare Tange Sø samt et fungerende Tangeværk (el-produktion)

Kontingent:
Det årlige kontingent dækker fra 1. januar til 31. december.
Første års kontingent betragtes som indmeldelsesgebyr , der dækker frem til nytår.

Kontingentsatserne er:
Private/individuelle medlemmer 40 kroner
Foreninger/Virksomheder 200 kroner

Bestyrelse:
Jarl Gorridsen, fmd., Ans kontakt@tangesoe.dk
Orla Madsen, næst fmd., Silkeborg
Svend Thue Damgaaard, kasserer, Kjellerup, kasserer@tangesoe.dk
Merete Bøye, sekretær, Ans
Niels Dueholm, medlem, Bjerringbro
Steffen Lange, medlem, Grauballe
Poul Erik Sørensen, medlem, Bjerringbro
Suppleanter; Bo Refer, Bjerringbro & Palle Winther, Bjerringbro

Kontakt vores kasserer eller formand, såfremt du ønsker information om vores forening.

Aktiviteter:
Markedsføring.
Foredrag om søen og dens historie.
Guidning på ture i terræn ved sø og værk.
Eventuelt sponsorering af aktiviteter ved eller på Tange Sø.

Den årlige generalforsamling i marts er blevet et tilløbsstykke, hvor foreningen er vært ved smørrebrød/kaffe.
Der fremmøder over 200 fra mange dele af Jylland. Og alle synger med på hvor startsang "Jylland mellem tvende have" så taget løftes.

Historie:
Tangeværkets funktion startede 8.1.1921 kl. 13 for at være nøjagtig. Koncessionen udløb efter 80 år 8.1.2001, men grundet en interesse for at fortsætte uændret med elproduktionen blev koncessionen forlænget et par gange under denne behandling.
Slutresultatet blev: Tangeloven blev annulleret, således at Tangeværket skulle opfylde de love, der gjaldt landsdækkende (bl.a. forsyningslovene og vandløbslovene). I øvrigt søgtes hos Viborg kommune, der er vandløbsmyndighed for Tangeværket, om fortsat koncession.

Den blev givet uden tidsbegrænsning i 2015.
Den endelige vurdering af relationen til VANDRAMMEDIREKTIVET (VRD), som sammen med de statslige vandløbslove skal indgives til EU, er endnu ikke færdigbehandlet. Man tilstræber at nå dette i perioden 2021-25.
Indtil denne såkaldte 3. vandplansperiode har Tange Sø ikke være på VANDRÅDENES dagsorden. Og det evt. budget vedr. dette er ikke berørt.
Disse nye krav skal der lovgives om. Da Danmark samtidigt med færdiggørelsen af de nye krav ændrede samfundsstruktur i form af en kommunalreform, blev de nye storkommuner vandmyndighederne. Det havde de nedlagte amter været.

Alt tager tid og i dag – april 2014 - påregner man, at fremtiden for Tange Sø vil blive afgjort i tidsrummet 2015-2021.
Uanset at lokalbefolkningens umiddelbare interesse fokuserer meget - måske mest på søen - hænger fremtiden for Tange Sø nøje sammen med Tangeværkets fortsatte eksistens, idet landspolitikerne just i disse tider prioriterer vedvarende energi højt, da den ikke er forurenende. Vore største modstandere er Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, som begge helst ser Tange Sø tømt.

Befolkningen vil ved denne løsning opleve det tragiske: Miste den nuværende Tange Sø med dens fugleliv, sejlmuligheder og naturskønhed og naturoplevelser.

Andre vigtige oplysninger:
Foreningens medlemmer repræsenterer det meste af Danmarks geografi, dvs. stor interesse udover lokalområdet. Vi har medlemmer i 52 % af PostDanmarks postnumre.